برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مشتاق دوم
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش تومان
کد ملک 1656
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
سنگ تراشها
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش تومان
کد ملک 1657
برای فروش
مشتاق دوم
مشتاق دوم
مشتاق دوم
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مشتاق دوم
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش تومان
کد ملک 1654
برای فروش
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
محتشم کاشانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش تومان
کد ملک 1655
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مشتاق اول
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش تومان
کد ملک 1653
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش تومان
کد ملک 1652
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
هفت دست غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش تومان
کد ملک 1651
برای فروش
شیخ مفید
شیخ مفید
شیخ مفید
شیخ مفید
شیخ مفید
شیخ مفید
شیخ مفید
شیخ مفید
شیخ مفید
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شیخ مفید
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش تومان
کد ملک 1649
برای فروش
مهرآباد
مهرآباد
مهرآباد
مهرآباد
مهرآباد
مهرآباد
مهرآباد
مهرآباد
مهرآباد
مهرآباد
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مهرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش تومان
کد ملک 1650
برای فروش
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
محتشم کاشانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش تومان
کد ملک 1648